FORRETNINGSBETINGELSER

Disse forretningsbetingelser gælder alle ydelser fra Trooper, med mindre der er indgået en skriftlig aftale mellem kunden og Trooper om andre betingelser. Det er kundens ansvar at læse forretningsbetingelserne, og når kunden accepterer tilbuddet, accepteres forretningsbetingelserne samtidig. Det betyder, at kunden i henhold til forretningsbetingelserne skal betale for de ydelser og produkter, Trooper leverer.

Købsaftale og fortrydelse
En aftale er indgået, når Trooper modtager kundens accept af et afgivet tilbud – enten mundtligt, skriftligt eller på e-mail. Når kunden indgår en aftale, skal adresse, CVR-nr. og adresse på faktureringsmail oplyses.

Hvis kunden ønsker en opgave eller et projekt afsluttet, før det er færdigt, skal Trooper have skriftlig besked, og kunden faktureres for den del af arbejdet, der er gennemført eller ikke kan aflyses hos Trooper samt eventuelle udlæg.

Tilbud
Alle priser er angivet uden moms. Tilbuddet er betinget af, at materialer modtages som aftalt, at betalingsfrister overholdes og at de kan bearbejdes som forudsat i tilbuddet.

Ophavsret og immaterielle rettigheder
Materiale udarbejdet af Trooper – herunder illustrationer, billeder, videoer, ideer, tekst og lignende – tilhører Trooper. Materialet er ophavsretligt beskyttet efter gældende dansk lovgivning, dvs. at både digital og analog kopiering af idé, tekst, billeder, lyd og grafik er forbudt, medmindre der er indgået specifik aftale herom med Trooper.

Kunden erhverver udelukkende brugsretten i defineret omfang.

Brugsret
Kunden har brugsret til det færdige produkt, når det er fuldt betalt. Kunden må ikke uden skriftlig aftale med Trooper videregive hele eller dele af det færdige produkt til tredjemand.

Brugsretten til materiale, tekst, illustrationer og lignende omfatter kun brug i det leverede medie eller på de medier, aftalen omfatter. Materiale, som er leveret af Trooper og beskyttet af ophavsret, må ikke modificeres eller bruges i anden sammenhæng eller medie, end det, som er tilsigtet i aftalen.

Ønsker kunden rettigheder til det færdige produkt ud over brugsretten, kan det kun ske ved særskilt skriftlig aftale og betaling for at overføre rettighederne. Ønsker kunden adgang til og brugsret af kildefiler, skal det foregå ved særskilt aftale og betaling.

Trooper forbeholder sig ret til at opkræve særskilt betaling, såfremt kunden ønsker at videregive brugsretten til tredjemand eller såfremt kunder bruger materialet på andre måder end forudsat.

Materiale leveret af kunde
Med mindre andet er aftalt, er det kundens ansvar at levere korrekte og nødvendige oplysninger (tekstudgangspunkt / skriftlig briefing).

For materiale, som kunden leverer, er det udelukkende kundens ansvar, at materialet ikke krænker tredjemands rettigheder (herunder immaterielle rettigheder i form af ophavsrettigheder, varemærkerettigheder, mønster- og fotorettigheder samt andre rettigheder) ved brug og bearbejdning af det leverede materiale. Desuden skal kunden sikre, at materialet ikke er i strid med gældende lovgivning i det eller de områder, som materialet er rettet mod. Det gælder såvel for hver enkel del af det leverede materiale som for det samlede produkt.

Godkendelse og levering
Det er kundens ansvar at foretage en endelig godkendelse af de leverede produkter inden de offentliggøres, trykkes eller bruges på anden måde.

Trooper leverer på det tidspunkt, der er aftalt, dog med forbehold for forsinkelser eller forhindringer, der skyldes:

 • Kundens handling eller undladelse
 • 3. parts forsinkelser
 • Pludseligt indtrufne omstændigheder hos Trooper

Ved disse forsinkelser har Trooper ret til at forlænge leveringstiden, men adviserer på forhånd kunden om forsinkelsen.

Når det færdige produkt er kunden i hænde, eller en ydelse er fuldført, anses produktet som leveret, og betaling skal ske i henhold til betalingsbetingelserne. Vælger kunden selv at benytte produktet til videre forarbejdning, distribution eller offentliggørelse, anses produktet straks som leveret og godkendt, selvom kunden ikke udtrykkeligt har godkendt produktet over for Trooper, og betaling skal ske efter gældende betalingsbetingelser.

Trooper indestår ikke for, at materiale kan anvendes som forudsat af kunden, med mindre dette klart og tydeligt er kommunikeret til og accepteret af Trooper.

Mangler/reklamationsret
Kunden er berettiget til nyt materiale eller prisafslag, hvis leverancen afviger fra den godkendte prøve.

Trooper har dog intet ansvar for fejl, som kunden ikke skriftligt har rettet i korrektur; det gælder på print, digitalt, prøvetryk og lignende. Trooper hæfter ligeledes ikke for fejl eller mangler, der kan henføres til kundens egne tilvejebringelser til leverancen.

Kunden er ansvarlig for straks (inden for 3 arbejdsdage) at reklamere over en mangelfuld leverance. Undlades dette, eller reklamerer kunden for sent, mistes adgangen til at gøre manglen gældende.

Reklamation vedrørende fejl og mangler, afgivet inden produktet er godkendt eller inden kunden videreforarbejde eller distribuerer produktet, afhjælpes vederlagsfrit, såfremt fejlen eller manglen ligger inden for det oprindeligt aftalte produkts omfang.

Såfremt en fejl eller mangel med rimelighed kunne være opdaget af kunden, inden produktet blev godkendt, forbeholder Trooper sig ret til at opkræve ekstra betaling for at udbedre fejl og mangler opdaget efter, at produktet er leveret.

Betaling
Ved projektaftaler faktureres som følger, med mindre andet er aftalt ved opstart:

50% ved accept af tilbud eller senest 2 dage efter opstart af opgaven.

40 % faktureres når halvdelen af timerne er brugt.

10 % faktureres senest 2 dage efter afrapportering.

Rettidig betaling er senest 8 dage efter fakturadatoen, med mindre anden betalingsfrist er aftalt inden fakturering. Betaling foregår ved bankoverførsel til den bankkonto, som er oplyst på fakturaen.

Sker betaling ikke rettidigt og Trooper ser sig nødsaget til at starte rykkerprocedure, stopper Trooper alle igangværende aktiviteter og har tilbageholdsret i produkter, der skal leveres, og levering genoptages først, når den fulde betaling samt eventuel forudbetaling krævet af Trooper med baggrund i betalingsmisligholdelsen foreligger.

Rykkerprocedure:
Hvis betalingen ikke foreligger rettidigt, løber der renter på fra forfaldsdagen med 3 % rente p.a.

Fra forfaldsdagen opkræver Trooper et rykkergebyr på kr. 250 ekskl. moms for hver rykkerskrivelse, dog højst tre skrivelser vedrørende samme ydelse.

Derefter overdrages forholdet til inkasso.

Betaling skal foreligge i dansk valuta.

Løbende ydelser
For løbende ydelser eller abonnementer leveret af Trooper, hvor der ikke er indgået projektaftale, faktureres på månedsbasis d. 1. i måneden for den foregående måned. Opsigelsesvarsel for abonnementer er 3 måneder. 

Afregning af tidsforbrug
For ydelser, Trooper udfører på timebasis, gælder det, at tiden faktureres pr. påbegyndte halve time.

For timebaserede ydelser af større karakter faktureres kunden d. 1 i måneden for foregående måned. Er det estimerede timeforbrug på en måned mere, end hvad der svarer til 7.000, afregnes der efter Troopers normale procedure 50/40/10.

Ansvarsbegrænsning
Trooper er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for tab af handlinger eller undladelser forårsaget af Trooper med de nedenfor anførte begrænsninger, som skal gælde uanset om ansvarsgrundlaget er uagtsomhed eller hviler på andet grundlag.

 • Erstatningsansvaret begrænses til et beløb, som ikke kan overstige beløbet af den aftale, der har givet anledning til at kravet rejses.
 • Trooper kan under ingen omstændigheder drages til ansvar for indirekte tab eller følgeskader, herunder tabt avance, produktionstab, tab som skyldes, at produkter eller ydelser leveret af Trooper ikke kan anvendes som forudset, tab som følge af at aftaler med tredjemand falder bort eller misligholdes eller tab, som skyldes, at data eller informationer forsvinder, forvanskes eller lignende, med mindre det godtgøres, at der foreligger forsæt eller grov uagtsomhed fra Troopers side.
 • Trooper kan ikke drages til ansvar for indholdet af det leverede produkt. Hvis Trooper har bidraget til formuleringer eller illustrationer, påhviler det kunden at godkende dette inden offentliggørelse.
 • Når kunden har godkendt produktet til offentliggørelse, har Trooper ikke ansvar for fejl, mangler samt uforudsete følger af brugen af produktet. Det er alene kunden, som har ansvaret for produktets videre brug.
 • Trooper har ikke ansvar for internettets funktionalitet. Såfremt et ansvarspådragende forhold kan henføres til mangelfulde ydelser fra tredjepart, kan kunden ikke opnå erstatning fra Trooper.
 • Trooper kan ikke holdes ansvarlig for lagring af kildefiler, hjemmesider og andre produkter, efter produktet er leveret.
 • Trooper er ikke ansvarlig for tab af data i Troopers besiddelse, i det kunden er forpligtet til at have back-up filer.

Force majeure
Såfremt Trooper ikke er i stand til at levere den aftalte ydelse som følge af forhold, der ligger uden for Troopers kontrol, herunder brand, oversvømmelse, strejke, lockout, strømsvigt, sygdom, svigtende ydelser og leveringer fra tredjemand, (inkl. tele- og netværks-leverandører) eller lignende, skal Trooper være frigjort fra de aftalte leverings-forpligtelser, så længe sådan en situation består.

Trooper kan ikke holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tab, som kunden lider, som følge af ovennævnte og lignende situationer.

Underleverandører
Trooper er berettiget til helt eller delvist at lade arbejde udføre hos underleverandører.

Tvister
Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens eksistens eller gyldighed, skal afgøres ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagende regler herom. Voldgiftsretten skal bestå af én voldgiftsdommer.

Ændringer i vilkår og priser
Ændringer af vilkår for aftaler, som allerede er indgået, foretages med et varsel på mindst 30 dage. Kunden skal have skriftlig besked eller besked på e-mail.

Ændringer, der stiller kunden bedre, for eksempel generelle nedsættelser af priser, kan dog gennemføres uden forudgående varsel.

For allerede indgåede aftaler om engangsydelser, gælder de priser og betingelser, som var gældende, da aftalen blev indgået. Trooper regulerer priserne hvert år pr. 1. januar uden varsel.

Såfremt Troopers pris er afhængig af leverance fra tredjemand, er kunden dog altid forpligtet til uden varsel at acceptere sådanne tillæg til pris der skyldes tredjemands prisstigninger.

Persondata
Databeskyttelse har høj prioritet hos Trooper, og vi har derfor udarbejdet en politik for, hvordan dine personlige oplysninger behandles og beskyttes. Troopers persondata-politik og krav til datasikkerhed er udarbejdet i overensstemmelse med Datatilsynets anbefalinger.

Hvem er dataansvarlig?

Trooper ApS

Bygmestervej 6

DK-2400 København NV

Tlf.: +45 41729076

CVR nr.: 43815369

www.Trooper.dk

Hvilke oplysninger behandler Trooper?
Trooper opbevarer og behandler virksomhedsoplysninger, kontaktoplysninger, kundenummer, ordrehistorik og betalings-informationer med det formål at sælge markedsføringsydelser til kunden, samt at kunne tilbyde den registrerede nyheder og tilbud fremover.

Kunder, der besøger Trooper´s hjemmeside, vil på hjemmesiden blive oplyst om vores cookiepolitik.

Hvor opbevarer vi dine oplysninger?
Data opbevares sikkert i vores produktionsstyringssystem, så de ikke benyttes til andre formål end beskrevet.

Hvor lang tid opbevarer vi  dine oplysninger?
Vi vurderer løbende, hvornår det ikke længere er nødvendigt at opbevare dine data. I den forbindelse inddrager vi blandt andet hensynet til, at oplysningerne er tilgængelige inden for forældelsesfristerne og hensynet til dokumentation af vores arbejde.

Trooper som databehandler for vores kunder:
Som led i opgaveløsning kan Trooper modtage persondata fra kunden. Disse persondata behandles efter aftale med kunden og i overensstemmelse med sagens formål.

Kunden indestår for, at oplysningspligten i henhold til persondata-forordningen over for de registrerede personer i dette materiale – til løsning og efterfølgende opbevaring – er sket.

Når Trooper efter instruks fra kunden indsamler, bearbejder og opbevarer persondata, sker det efter GDPR og Datatilsynets anbefalinger og i overensstemmelse med Troopers egen datasikkerhedspolitik.

Hvis Trooper anvender underleverandører, vil disse alene behandle persondata modtaget fra Trooper i overensstemmelse med Trooper instruks og med henblik på opfyldelse af behandleraftale indgået med Trooper. Trooper kan indgå databehandleraftale med leverandører/samarbejdspartnere på vegne af kunderne.

Dine rettigheder:
Efter databeskyttelsesreglerne har du som udgangspunkt ret til, at:

 • få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig, og en række andre oplysninger
 • gøre indsigelse mod, at vi behandler oplysningerne
 • bede om at få urigtige oplysninger om dig selv rettet
 • i særlige tilfælde bede om at få dine personoplysninger slettet eller at få begrænset behandlingen.

Du kan til enhver tid kontakte Trooper omkring dette, og du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder. Du kan finde vejledningen på datatilsynet.dk.

Klager
Du kan kontakte Datatilsynet, hvis du vil klage over vores behandling af dine data.

På deres hjemmeside kan du også læse mere om databeskyttelsesforordningen og den supplerende databeskyttelseslov.

Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk